Gizlilik Sözleşmesi

Geri dönün

Gizlilik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme) bir tarafta Gümüşsuyu Caddesi Cebe Alibey Sokak No: 8 Topkapı 34015 İstanbul adresinde mukim PLASET PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A. Ş.  (Bundan böyle PLASET olarak anılacaktır) ile ........................................................... adresinde mukim ....................................................... (Bundan sonra “MÜŞTERİ”) arasında birbirlerine ilişkin edindikleri veya edinecekleri aşağıda detayları belirtilen bilgilerin gizli tutulacağına ilişkin kabul beyan ve taahhüt içeren gizlilik sözleşmesidir.

İşbu Sözleşme’ de PLASET ve MÜŞTERİ  birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

Tarafların ticaret sicile kayıtlı resmi adresleri yukarıdaki gibidir.

2. AMAÇ

Taraflar, PLASET tarafından MÜŞTERİ’ ye satacağı mallar kapsamında malın siparişinin alınması, üretimi ve satışına ilişkin olarak Taraflarca ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere inceleme ve ticari iş ilişkisi süresince, görüşmeler sırasında birbirlerine yapacakları açıklamalarda kendilerine ait bir takım Gizli Bilgileri birbirleri ile paylaşabileceklerdir.

İşbu Sözleşme, Tarafların ticari iş ilişkisi süresince yapacakları çalışmalarda birbirlerine açacakları gizlilik dereceli bilgilerin mübadele usulünün belirlenmesi ve bir Tarafça diğer Tarafa açılan Gizli Bilgilerin korunmasına yönelik olarak hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme, Tarafları, herhangi bir doküman ve/veya bilgiyi birbirlerine açma/verme yükümlüğüne sokmaz.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Taraflar aralarında yaptıkları yazılı veya sözlü ticari anlaşma gereğince, bilgi, hizmet veya mal alışverişi amacıyla birbirleriyle yazılı, sözlü veya elektronik ortamda her tür veya nitelikteki belgeler, çizimler, tablolar, kayıtlar, veri tabanları, programlar, bilgisayar yazılımları ve bunlarla benzer veya ilgili bilgi ve veri alışverişinde bulunabilirler. Bu ilişki doğrultusunda erişilen ve yukarıda tarif edilen her türlü veri ve bilgiler, Tarafların yazılı bir muvafakati olmadıkça gizli bilgi olarak kabul edilecektir.

Taraflardan her biri, işbu gizlilik anlaşmasının sonucu olarak diğer Taraftan çeşitli yollarla edindiği ya da yürütülen çalışma esnasında öğrendiği her türlü teknik, ticari ve mali bilgileri gizli olarak kabul edeceğini ve yalnızca bu anlaşmanın amacına ulaşmak için kullanacağını ve diğer tarafın yazılı muvafakati olmadan üçüncü kişilere açıklamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI VE KAPSAMI

4.1. İşbu gizlilik sözleşmesi ile aşağıdaki bilgiler kesinlikle “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

İşbu Sözleşmede belirtilen  amaç doğrultusunda Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, müşteri listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, tarafların kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, müşterilerine ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri  her türlü bilgiyi kapsar. 

4.2. Sözlü, görsel, örnekler veya modeller ile açıklanan (yazılı olmayan) ve gizlilik derecesi olan bilgiler ve/veya bilgiyi açan Tarafça diğer Tarafa verilebilecek projelerin, çizimlerin, cihazların veya komponentlerinin incelenmesi, test edilmesi ve benzeri yöntemlerin kullanılması sureti ile edinilebilecek gizlilik dereceli bilgiler de bundan böyle “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır ve bu Sözleşme kapsamında işlem görecektir.

4.3. Sözlü olarak açılan bilgi, bu bilgiyi açan Tarafça bilgiyi açtığı zaman, sözlü olarak verilen bu bilginin Gizli Bilgi olduğunu açıkça belirttiği ve bilgiyi açtıktan sonraki 10 (on) gün içinde diğer Taraf’a yazılı olarak bildirdiği takdirde, sözlü şekilde diğer tarafa verilen bilgi Gizli Bilgi olarak işlem görecektir. Bilgiler; Gizli Bilgi gibi korunup, kullanılacaktır.

4.4. Tarafların arasında bulunan iş ilişkisi çerçevesinde, Tarafların yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, personeli, acenteleri, danışmanları, müşavirleri, finansal danışmanları ve halen veya daha önceden sözleşmeye dayalı ilişkiyle bağlanmış durumdakiler de dahil olmak üzere her türlü temsilcisinden bu sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra, yazılı veya sözlü olarak aldığı gizli olduğu açıkça ifade edilen veya edilmeyen her türlü fikir, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik ve Tarafların arasındaki ticari ilişki esnasında öğrenecekleri yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri, bilgisayar programları, finansal modeller, finansal simülasyonlar ve örnekler, iş planı (business plans) ve Tarafların iş hayatı ile ilgili diğer her türlü bilgiler de işbu sözleşme kapsamında ‘’Gizli Bilgi’’ olarak kabul edilir.

5. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER

Aşağıda sayılan bilgiler Gizli Bilgi tanımının dışındadır:

 • Yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken bilgilerdir. Şu kadar ki, taraflar bu durumda Gizli Bilgi’nin ifşa edildiğini birbirlerine söz konusu mahkeme kararı veya idari emirden mümkün olan en erken tarihte haberdar edecekler ve yasal yükümlülükler ve mevzuatın elverdiği ölçüde, ifşa eden Taraf’ın veya kendisinin söz konusu açıklama yükümlülüğünü ortadan kaldırmak için ifşa eden Taraf’ın gerçekleştireceği çabalara destek verecektir.
 • İfşa edilme tarihinde, bilgi ve belgenin maliki tarafından kamuya duyurulmuş olan bilgiler veya kamuca zaten bilinen bilgiler.

6. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

Gizli bilgiyi alan Taraf, bu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin feshedilmesi veya geçerlilik süresinin bitmesi halinde, fesih veya sona erme tarihinden itibaren süresiz olarak Gizli Bilgi’nin koruma ve kullanımına yönelik olarak aşağıdaki maddelere uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder:

Taraflar, sözleşmenin 4. maddesindeki kapsam içinde tarif edilmiş olan gizli bilgiyi;

 • Mümkün olan en gizli şekilde korumayı,
 • İşbu bilgileri herhangi bir üçüncü kişiye ne suretle olursa olsun vermemeyi
 • Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
 • Bu kapsamda Taraflar birbirlerinin yazılı izni olmaksızın, Gizli Bilgiler’i üçüncü kişilere aktarmamayı, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmamayı, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamamayı, reklam amacıyla kullanmamayı ve ifşa etmemeyi taahhüt ederler.  
 • Taraflar Gizli Bilgiler’i korumak için her türlü makul önlemi alacaklardır.
 • Taraflar, işbu Sözleşme’nin amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli olan haller dışında, Gizli Bilgiyi tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde kopyalamamak veya çoğaltmamak; eğer bu Sözleşme'nin amacı dahilinde tamamen veya kısmen kopyalanmış veya çoğaltılmışsa, kopyalanmış veya çoğaltılmış nüshaların üzerinde orijinal metnin üzerinde bulunanlara eşdeğer kısıtlayıcı bir ibare koyacakladır.

7. YÜKÜMLÜLÜKLER

Taraflar, yazılı, sözlü veya görsel olarak aldıkları Gizli Bilgilerle ilgili olarak aşağıdakileri kabul etmektedir ve bünyeleri altında faaliyet gösteren diğer tüm kuruluşlar ve yönetim kurulu üyeleri, yetkilileri, yöneticileri, personelinin (“Temsilciler”) de aşağıdaki yükümlülüklere uymasını sağlayacaktır:

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı Tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler

 • Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri yalnızca karşı Taraf ile ilişkide bulundukları ilişki çerçevesinde kullanacaktır. Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri başka herhangi bir amaçla, özellikle de bir diğer Taraf aleyhine doğrudan veya dolaylı zarar verecek herhangi bir şekilde kullanmayacaktır. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve Taraflar arasındaki ticari ilişkinin gereği olarak, Gizli Bilgileri, öğrenmesi gereken işçilerine ve alt çalışanlarına ve kendisine bağlı olarak çalışan kişilere verebileceğini, ancak Gizli Bilgiler’ in gizliliği hususunda da işçilerini ve alt çalışanlarını ve kendisine bağlı olarak çalışan kişileri uyarmayı ve bu kişilerin işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı kalmasını ve Gizli Bilgileri korumalarını sağlamayı, işçilerinin ve alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu Sözleşme’ de belirtilen yükümlülüklere aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri tamamen ve titizlikle gizli tutacak ve iş amacıyla bu bilgilere ihtiyaç duyan temsilcileri dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmeyeceklerdir. Temsilcilerine, Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bu taahhütname gereği bu bilgilerin gizli tutulmasından sorumlu olduğunu bildireceklerdir.
 • Gizli Bilgilerin bütün asılları Taraflar arasında kurulu iş ilişkisinin sonlanmasını müteakip derhal ilgili Tarafa iade edilecek, iade edilemeyen bütün kopyalar ilgili Tarafın onaylayacağı şekilde yok edilecektir.
 • Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin ifşa eden Tarafa herhangi bir hak vermeyeceğini kabul eder. Yine her bir Taraf, diğerinin gizli bilgisinin değerli ticari sırları içerdiğini ve diğer Tarafa ticari sırlarını vermek gibi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Taraflardan hiçbiri gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremez.

8. GİZLİ BİLGİNİN İFŞA OLMASI HALİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Taraflardan biri sorumlu olduğu kişilerce, diğer Tarafa ait Gizli Bilgilerin, sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal yazılı olarak diğer Tarafa durumu bildirir. Haksız açıklama nedeniyle, diğer Tarafın maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir, gereken önlemleri derhal alır.

9. AÇIKLAMA YAPILMASINA İZİN VERİLMESİ

Taraflardan hiçbiri, kanunda açıkça belirtilen haller dışında bu bilgiyi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, yayınlayamaz, ifşa edemez.

Yukarıda ifade edilen sır saklama yükümlülüklerinin tek istisnası karşı tarafın yazılı izni ile söz konusu bilgilerin açıklanmasıdır.

10. SÖZLEŞMENİN İHLALİ

Taraflar işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve/veya Sözleşme ile yükümlendiği edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, tarafların Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkı saklıdır.

İşbu sözleşmenin yegâne amacı bilgilerin gizli tutulması ve ifşa edilmemesidir. Bu nedenle, sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmiş olması, bir Tarafın diğerine ait gizli bilgileri açıklayacağı anlamına hiçbir surette gelmeyecektir.

MÜŞTERİ ve PLASET, işbu Gizlilik Sözleşmesi kapsamında belirlenen şart ve yükümlülüklere aykırı hareket etmemelidir.

11. DEVİR VE SÜRE

İşbu Sözleşme, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Taraflar arasındaki ticari ilişki devam ettiği sürece yürürlükte kalır.

Gizlilik yükümlülükleri gerek ticari ilişki süresince gerek işbu Sözleşme’nin feshedilmesi veya sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edecektir.

Taraflar, işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir hakkını tamamen veya kısmen devredemez.

12. GİZLİ BİLGİNİN MÜLKİYETİ

Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.

Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde Taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki Gizli Bilgisi üzerinde fikri ve sınaî haklar mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka sözleşmelerle elde edebilir.

13. MASRAFLAR

Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği çalışmalar için yapması gerekebilecek harcamaları diğer Taraftan talep etmemeyi kabul eder.

14. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak olup İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞİŞİKLİĞİ

Yukarıdaki maddeler Taraflar arasındaki Sözleşmenin tümünü teşkil etmekte olup, bu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak daha önce sözlü veya yazılı olarak yapılmış olan her türlü anlaşmanın, taahhüdün, mutabakatın yerine geçer.

Bu Sözleşmede değişiklik ancak Tarafların yazılı mutabakatı ile yapılabilir.

16. MADDELERİN AYRILABİLİRLİĞİ

İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi halinde, geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya zarar görmeyecektir.

17. İŞ İLİŞKİSİ

İşbu Sözleşme, burada açıklanan hükümler haricinde, Taraflara herhangi bir hak ve yükümlülük getirmez, ayrıca; Taraflar açısından ortaklık veya resmi mahiyette başka bir işin kurulmasını amaçladığı, gelecekte başka bir sözleşme yapılacağı şeklinde yorumlanamaz.

18. İHTARLAR

Bu sözleşme gereğince çekilen ihtarlar, işbu Sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine noter kanalıyla, KEP ve iadeli taahhütlü mektup yoluyla yapılabilir. Adres değişikliklerine ilişkin bildirimler, noter marifetiyle yapılmadıkça hüküm ifade etmez.

İşbu 18 (onsekiz) maddeden ibaret 8 sayfadan oluşan sözleşme, 2 (iki) asıl nüsha olarak Taraflar arasında düzenlenmiş olup; …….. tarihinde serbest iradeleri ile imza altına alınmıştır. Sözleşmeden doğabilecek her türlü resim, vergi, harç ve masraflar ve damga vergisi Müşteri’nin sorumluluğunda olacak, ödemesi Plaset tarafından yapılarak Müşteri ‘ye fatura edilecektir.